ŠVP ŠD platný od 1.9.2014

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

školní družiny při

Masarykově základní škole

a Mateřské škole,

Hradec Králové – Plotiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme rádi přírodu – zdravý životní styl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina při

Masarykově základní škole

a mateřské škole,

Hradec Králové – Plotiště

 

 

 

 

Ředitelka:                    PaedDr. Ilona Hojná

Vedoucí vychovatelka:          Soňa Jirková

Vychovatelé:                 Petra Boguschová

                                         Mgr. Václav Machač

 

Telefonní čísla:            ředitelna 495 220 152

budova školy 495 211 736

                                      školní družina (mobil) 773 287 108, 495 212 558

                                      školní jídelna 495 211 66

 

Webové stránky:          www.zsplotiste.cz

 

Platnost dokumentu:    od 1. 9.2014

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí vychovatelka:                                                  Ředitelka:

Soňa Jirková                                                        PaedDr. Ilona Hojná

,

 

 

1.      Charakteristika ŠD

 

 

     Školní družina je součástí školy. Provoz školní družiny probíhá ráno od 6.30 hod do 7.45 hod v učebnách 1. B a 2.B a odpoledne ve třídách 1.B, 2.B a ve 3. třídě od 11.40 hod do 16.30 hod. ŠD má tři oddělení, z nichž každé je naplňováno max. do 30 dětí. Provoz zajišťují dvě vychovatelky a jeden učitel. Všichni splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání. Jejich odborné zaměření je průběžně prohlubováno (kurzy, samostudium). Úplata za ŠD činí 200 Kč za měsíc a platí se převodem na účet školy č. 27-1993470297/0100 2x za školní období. Termín úhrady je uveden v notýsku ŠD.

 

     Pro odpočinkové aktivity využívá ŠD školní hřiště, přilehlou zahradu a tělocvičnu. Dalším místem je keramická dílna, školní kuchyňka v přízemí a počítačová učebna v prvním patře školy. Současným vybavením každého oddělení je hrací koberec, odpočinkový kout, stavebnice, stolní hry, hračky, knihovna, sportovní náčiní využívané pro venkovní činnosti a sporty. ŠD využívá ke své činnosti technické a elektrotechnické vybavení, např. televizor, DVD, CD přehrávač, rádio, interaktivní tabule. Další péče o materiální vybavení sleduje doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné, poslechové a sportovní činnosti.

 

     Děti jsou vedeny k pravidelným hygienickým návykům. ŠD dbá na dodržování pitného režimu, v 1. patře je umístěno pítko s pitnou vodou. Je dbáno, aby se dodržovala pravidla BOZ (viz příloha).

 

  V rámci školní družiny jezdíme každé úterý na plavecký výcvik ( Plavecká škola ZEVA Hradec Králové ), navazujeme tím na výuku plavání, kterou zahájily děti již v programu mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

2.      Cíle vzdělávání ŠD

 

-         cílem vzdělávání ŠD je všestranný rozvoj osobnosti dítěte

-         podněcovat děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, upevňování vědomostí

-         rozvíjet schopnosti a uplatnit nadání

-         posilovat komunikační dovednosti, schopnost najít své místo ve skupině, umět projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání situací

-         naučit děti přijímat odpovědnost za vlastní chování, vést je k vnímavosti, ohleduplnosti a úctě

-         výchova k ochraně životního prostředí

-         výchova ke zdravému životnímu stylu

-         vytvořit pozitivní klima ve školní družině

-         výchova k odstraňování sociálně patologických jevů

-         ve svém obsahu a konkrétních cílech vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu

 

 

3.      SWOT analýza

 

Silné stránky:

 

-         ekonomické prostředky na běžný provoz ŠD

-         dobrá komunikace mezi vychovatelkami, učiteli a vedením školy

-         společné činnosti všech oddělení

-         vysoká návštěvnost a zájem o docházku i  ze strany starších dětí

-         vyčleněný jeden den v týdnu pro soustavnou činnost spojených oddělení (Aktivní pátek)

-         klidné okolí školy umožňující vycházky, soutěže, poznávací hry…

-         zajištění dozoru nepřihlášeným dětem v pauze mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a v době před zájmovým kroužkem

-         školní jídelna se nachází v prostorách školy

-         moderní víceúčelové sportovní hřiště

-         školní zahrada a louka

-         spolupráce s rodiči

-         vstřícnost vedení školy i zřizovatele k práci družiny (zapojení do různých projektů školy)

 

Slabé stránky:

-         nedostatek samostatných prostorů školní družiny

 

Příležitosti:

-         využití školních prostor (kuchyňka, učebna informatiky, tělocvična)

-         nabídka zájmových kroužků

-         zastávka MHD v blízkosti školy

-         možnost navštívit městské parky, historické centrum,…

-         možnost vyžití v přírodě v okolí školy (louky, rybník) při vycházkách

 

 

Rizika:

-         vysoký počet dětí, nedostatek samostatných prostorů školní družiny, která probíhá v učebnách, není snadné přechovávání rozpracovaných projektů školní družiny

 

 

 

 

 

4.      Výchovně vzdělávací strategie

 

4.1      Klíčové kompetence

 

Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností a praktických dovedností a s nimi souvisejících postojů i hodnotových orientací, které jsou předpokladem k výkonu činností.

Kompetence jsou posilovány a rozvíjeny prostřednictvím volnočasových aktivit.

 

            Kompetence k učení

Žák se učí nejen spontánně, ale i vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, pozoruje, experimentuje, umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává do souvislostí.

 

Kompetence k řešení problémů

Žák se učí pochopit problém, přemýšlí o jeho příčinách, promýšlí a hledá různé způsoby řešení. Ověřuje si správné řešení problémů. Rozlišuje správná a chybná řešení problémů.

 

Kompetence komunikativní

Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci. Vyjadřuje se vhodně formulovanými větami. Umí vyjádřit vlastní názor. Dokáže vyjadřovat své kladné pocity ve vztahu k sobě i k okolnímu prostředí řeší, gestem i dalšími prostředky. Využívá informační a komunikační prostředky, z předkládaných informací si vybírá.

           

Kompetence sociální a personální

Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odpovědný přístup k úkolům a povinnostem. Rozpoznává vhodné a nevhodné chování. Ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit- přijmout kompromis. Je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Ovládá své jednání a chování.

 

Kompetence občanské

Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých. Vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské). Používá základní společenské normy chování. Váží si tradice a kulturního prostředí.  

 

 

 

Kompetence pracovní a trávení volného času

Žák umí účelně trávit volný čas. Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času. Umí si vybrat zájmovou činnost podle svých dispozic a odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

 

 

4.2      Metody a formy práce

 

-         komunitní kruh

-         samostatná práce

-         skupinová práce (ve dvojicích, týmová)

-         dramatizace

-         doplňování textů

-         centra aktivit

-         vyprávění

-         samostatná práce

-         exkurze, výlety, pobyt v přírodě, na zahradě

-         beseda

-         experiment a hra

-         práce s mapou, knihou…

-         rozhovor, diskuse

-         prezentace výsledků

-         spolupráce s rodiči, veřejností

-         kvizy, křížovky, doplňovačky, rébusy

-         odpočinkové činnosti (volná hra, poslech, stolní hry)

-         rekreační činnosti (sportovní a pohybové činnosti)

-         tvořivé činnosti (výtvarné techniky, práce s přírodninami, keramika, práce s netradičními materiály atd.)

-         praktické činnosti (péče o zeleň v okolí školy, příprava pokrmů, úklid, péče o pokojové rostliny atd.)

-         besídky

-         tematické a pohybové soutěže

 

 

 

 

 

5.      Obsah vzdělávání ve ŠD

 

Obsah vzdělávání ve ŠD vychází ze vzdělávacích oblastí základního vzdělávání:

 

-         Člověk a jeho svět (určeno pro 1. stupeň)  

-         Jazyk a jazyková komunikace

-         Matematika a její aplikace

-         Informační a komunikační technologie

-         Člověk a společnost

-         Člověk a příroda

-         Umění a kultura

-         Člověk a zdraví

-         Člověk a svět práce

 

Průřezová témata základního vzdělávání:

 

-         Osobnostní a sociální výchova

-         Výchova demokratického občana

-         Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

-         Multikulturní výchova

-         Environmentální výchova

-         Mediální výchova

 

Obsah vzdělávání je v programu školní družiny rozpracován na jednotlivé měsíce (viz příloha).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Hodnocení

 

            Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni školní družiny. Provádí je vychovatelé ve všech odděleních. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Hodnotíme, nakolik jsou naplňovány naše výchovně vzdělávací cíle. Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu.

 

            Hodnocení většího, či menšího tematického celku provádíme po skončení, nebo i v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Dochází k vyhodnocení situace (naplnění cílů, volba metod a forem práce…) a podle získaných výsledků tematické celky doplňujeme, obměňujeme a obohacujeme.

 

            Využíváme různé způsoby hodnocení. Slovní evaluační činnost je zaměřena ke každému žákovi. Průběžné hodnotíme individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary.

 

            Zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tematické celky, jejich části upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové prostředky činnosti.

 

            Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro žáky, což je podkladem pro další práci.

 

 

 

 

 

 

7.  Délka a časový plán zájmového vzdělávání

- zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců – po dobu trvání školního roku

- provoz ranní družiny probíhá ráno od 6.30hod do 7.45hod v učebnách 1. B a 2.B

- odpolední družina začíná v 11.40hod, vychovatelka přebírá děti od učitelky a odvádí je na obě, provoz ŠD končí v 16.30 hod

- oddělení ŠD se spojují každý den v době, kdy počet dětí ze všech oddělení  nepřesahuje 25, do té doby činnosti probíhají ve třech odděleních, činnost sloučeného oddělení zajišťuje vychovatelka s pracovní dobou do 16.30hod

- podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve školním řádu a v Notýsku žáka školní družiny

 

 

8.  Podmínky přihlašování a odhlašování žáků

 

- školní družina je určena žákům prvního stupně. Přednostně budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1., 2. a 3. třídy, kapacita jednoho oddělení je 30 dětí.

-  dítě je do ŠD přijato na základě žádosti rodičů a vyplnění zápisního lístku, rodiče přispívají na provoz ŠD 200,- Kč měsíčně, příspěvek se platí úhrnně za období září až prosinec a leden až červen

-  do školní družiny mohou na omezenou dobu chodit děti, které do ní nejsou přihlášeny, děje se tak např. v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo mezi dopoledním vyučováním a zájmovým kroužkem rodiče oznámí tento požadavek písemně formou prohlášení, tato docházka do ŠD je bezplatná.

-  odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD

-  o vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě, rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním

 

 

 

9.  Podmínky pro žáky se SVP

 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracuje vychovatelka ŠD se školou, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného posudku žáka vydaného školským poradenským zařízením. Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u dětí se zdravotním znevýhodněním. Je zohledněno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat o všech změnách zdravotního stavu dítěte.

 

 

 

 

10.  Popis materiálních podmínek

 

 

-   inspirující, nestresující prostředí

-   účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení

-   možnost využívání prostor školy (tělocvična, keramická dílna, počítačová učebna s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, sportovní areál a školní zahrada)

-   školní družina je součástí školy a probíhá v učebnách

-          prostory umožňují svým vybavením odpočinek, soukromí i zájmové a hrací aktivity

-         pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na kobercích a herní koutky

-          pro rozvoj čtenářských dovedností má školní družina koutek knihovny a časopisů

-         celé prostory jsou vždy esteticky upraveny a soustavně doplňovány potřebnými pomůckami

-         k relaxaci v přírodě slouží i zahrada školy 

 

 

 

11. Popis personálních podmínek

 

11.1 Personální podmínky

 Ve školní družině pracují 2 kvalifikované vychovatelky a 1 učitel, z toho 1 vedoucí vychovatelka.  Účastníci pravidelné denní docházky jsou zařazeni do tří oddělení, která se naplňují do počtu nejvýše 30 žáků

 

11.2 Charakteristika pedagogických pracovníků

 

- splňují odpovídající pedagogické vzdělání

- uplatňují svou kreativitu, postoje a přístup, vlastní dovednosti a to v kontinuitě s programem ŠD a školy

- spolupracují s třídními učiteli, rodiči a veřejností

- jsou iniciátorem a průvodcem při činnostech, které motivují, navozují, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí

-mají vysokou míru empatie a dovedou projevovat vřelý vztah k žákům

 

11.3 Další sebevzdělávání vychovatelů školní družiny

- samostudium odborné literatury

- sledování nových trendů v oblasti zájmového vzdělávání

 - účast na akreditovaných kurzech a dalším vzdělávání pedagogů 

 

 

 

 

 

12. Popis ekonomických podmínek

 

 Úplata za školní družinu činí 200, - Kč na jedno dítě za měsíc a platí se převodem na účet školy č. 27-1993470297/0100 2x za školní období. Termín úhrady je uveden v notýsku školní družiny. Rodičům může ředitel školy úhradu poplatku prominout nebo snížit na základě žádosti doložené platným potvrzením o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi nebo potvrzením, že zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo potvrzením o pěstounské péči a kopií dokladů, které prokazují, že má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a že je mu příslušný příspěvek skutečně vyplácen.

Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku.

Čerpání finančních prostředků je vždy předem konzultováno s vedením školy.

 

 

 

 

 

 

13. Podmínky zajištění BOZ žáků školní družiny

 

- během pobytu ve školní družině dítě nesmí opustit školní budovu nebo prostory, kde se zdržujeme (zahrada, hřiště)

- vychovatelka ručí za bezpečnost dětí při všech aktivitách školní družiny, vede děti k takovému chování, které neohrožuje ani je samotné, ani ostatní

- vzniklé problémy děti nahlašují co nejdříve vychovatelce v zájmu své ochrany a vytváření spokojené atmosféry v kolektivu dětí

- se zařízením ŠD zacházejí děti šetrně, a každou způsobenou škodu či ztrátu ihned nahlásí vychovatelce

 

-         pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZ jako ve Školním řádu

-         pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

-         žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZ se záznamem v  dokumentaci školní družiny.

 

 

 

14. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:

 

- vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání – vychovatelka vybírá věkově přiměřenou

činnost, při které nedojde ke zranění dítěte

- stravovací návyky a pitný režim – vychovatelka dbá na hygienu a kulturu stolování, dohlíží nad pitným režimem dětí (pití v ŠJ, v prvním patře je umístěno pítko s pitnou vodou)

- zdravé prostředí (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů)

- bezpečné pomůcky – vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených pomůcek

- ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací – vychovatelka eliminuje možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku. Svým pedagogickým působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli.

- označení nebezpečných předmětů – vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor – škola, ŠJ, ŠD, tělocvična, školní hřiště, zahrada

- děti jsou na začátku roku poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno

- dostupnost prostředků první pomoci – školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP

 

 

 

 

 

15. Psycho-sociální podmínky a ochrana před patologickými jevy

 

- pohoda prostředí a příznivé sociální klima – vychovatelka vede k otevřenosti a partnerství,   komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému

- respektování potřeb jedince – vychovatelka organizuje činnost vycházející ze zájmů účastníků

- věková přiměřenost a motivující hodnocení – vychovatelka respektuje individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi

- ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy – vychovatelka se pedagogickým působením snaží zabránit socio-patologickým jevům

- spoluúčast na životě zařízení – vychovatelka preferuje společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následném hodnocení

- včasná informovanost – vychovatelka včas informuje děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školní družině

 - v rámci prevence sociálně patologických jevů je vypracován Plán prevence sociálně patologických jevů a Minimální preventivní program ( ŠVP)

 

16.  Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

-         zákonní zástupci žáků mají právo vyjádřit se k zájmovému vzdělávání žáků, právo na informace o průběhu vzdělávání a na poradenské služby

-         zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti

-         žáci mají právo užívat prostory a zařízení školní družiny při jejich činnostech a účastnit se akcí, které ŠD pořádá

-         žáci mají povinnost plně dodržovat Vnitřní řád školní družiny

 

 

 

 

 

Tématický plán – „Příroda a my,  zdravý životní styl“

 

 

Září – Všichni jsme kamarádi

- hrajeme seznamovací hry na školní zahradě i v ŠD, seznamujeme se s řádem ŠD a pravidly ŠD

- pohyb v přírodě

- poznávací procházka okolo Keprťáku

 

Říjen – Síla větru

- výroba draků (soutěž)

- Drakyáda

- život v lese, poznáváme houby – jedlé, nejedlé

 

Listopad – Hvězdnou bránou do jiných světů

-spaní ŠD ve škole (téma – Hvězdnou bránou do jiných světů)

- poznávání stromů podle listí

- práce s přírodninami

 

Prosinec – Vánoční čas podle tradic

- lidové tradice

- advent, vánoční svátky (dekorace, prostorové dekorace)

- zdobení perníčků

- vánoční zpěvy s kytarou

 

Leden – Zima v přírodě

-krmíme a poznáváme ptáčky

- výroba krmítka

- stavíme, malujeme a vyrábíme sněhuláky

 

Únor – Zimní sporty

-sportem ku zdraví ( v zdravém těle zdravý duch)

- Vtipyáda, Hádankyáda, Kvizyáda

- velký tutnaj – Piškvorky (vyzýváme celou školu)

 

Březen – Vítáme jaro

-poznáváme jarní rostliny

- Velikonoce svátky jara – velikonoční tradice

- vyrábíme kraslice

 

Duben – Měsíc knihy

-čteme si knížky

- čteme a malujeme pohádku

- výroba knihy ŠD

 

Květen – Jaro v rozkvetlé přírodě

-poznávání stromů podle květů

- poznávání léčivých bylin

- radost pro maminky

 

Červen – Sport v přírodě

-MDD, celý svět slaví, i my slavíme

- loučení se školním rokem

.