Vnitřní řád ŠD 2018 - 2019

Masarykova základní škola

a Mateřská škola,

Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420

 

 

Vnitřní řád školní družiny

 

V souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám řád školní družiny:

Obsah:

Všeobecné ustanovení

Organizace a provoz školní družiny

Režim školní družiny

Dokumentace

 

I. Všeobecné ustanovení

1. Činnost družiny

1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků Masarykovy základní školy.

1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

1.3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.4. Činnost družiny se uskutečňuje

- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

- využitím otevřené nabídky spontánních činností.

1.5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové a zájmové činnosti.

 

II. Organizace a provoz školní družiny

 

1. Přihlašování, odhlašování žáka

1.1. Školní družina je určena žákům prvního stupně. Přednostně budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1., 2. a 3. třídy. Kapacita jednoho oddělení je 30 dětí.

1.2. Dítě je do ŠD přijato na základě žádosti rodičů a vyplnění zápisního lístku. Rodiče přispívají na provoz ŠD 200,- Kč měsíčně. Příspěvek se platí úhrnně za období září až prosinec a leden až červen.

1.3. Do školní družiny mohou na omezenou dobu chodit děti, které do ní nejsou přihlášeny. Děje se tak např. v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo mezi dopoledním vyučováním a zájmovým kroužkem. Rodiče oznámí tento požadavek písemně formou prohlášení. Tato docházka do ŠD je bezplatná.

1.4. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.

1.5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

 

2. Provoz školní družiny

2.1. Ranní družina je otevřena od 6:30h do 7:30h, v 7:40 se otevírá škola pro všechny žáky. Odpolední družina začíná v 11:40h. Vychovatelka přebírá děti od učitelky a odvádí je na oběd. Provoz ŠD končí v 16:30h.

2.2. Počet oddělení: 3

2.3. Oddělení ŠD se spojují každý den v době, kdy počet dětí ze všech oddělení nepřesahuje 25 žáků. Do té doby činnosti probíhají ve třech odděleních. Činnost sloučeného oddělení zajišťuje vychovatelka s pracovní dobou do 16.30h. 

 

3. Docházka do ŠD

3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6:30 h do 7:30h. Odpolední družina probíhá od 11:40h do 16.30h.

3.2. Docházka přihlášených dětí je povinná. Každou nepřítomnost dítěte je potřeba písemně omluvit vychovatelce.

3.3. Vychovatelka se při propouštění dětí řídí vyjádřením rodičů v zápisním lístku. Rodiče stanoví hodinu a osobu, která bude dítě vyzvedávat, popř. kdy bude dítě odcházet samo. Přejí-li si rodiče změnu tohoto ustanovení, dají o tom vychovatelce písemnou zprávu.

3.4. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – Dítě si vyzvedávají rodiče nebo jiné osoby uvedené v zápisním lístku. Od října si ŠD vyhrazuje každý pátek od 13:00h do 15:00h společný program všech oddělení pro řízené činnosti (besedy, vycházky, výtvarná činnost, sportovní činnost, soutěže, kulturní akce).   Děti, které se programu nezúčastní, odcházejí do 13h.

3.5. V případě, že dítě zůstane ve školní družině po 16.30 hod vychovatelka telefonicky zkontaktuje rodiče. Nebude-li možné domluvit se na dalším postupu, obrátí se vychovatelka na Policii ČR.

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

4.1. Během pobytu ve školní družině dítě nesmí opustit školní budovu nebo prostory, kde se zdržujeme (zahrada, hřiště).

4.2. Vychovatelka ručí za bezpečnost dětí při všech aktivitách školní družiny. Vede děti k takovému chování, které neohrožuje ani je samotné, ani ostatní.

4.3. Vzniklé problémy děti nahlašují co nejdříve vychovatelce v zájmu své ochrany a vytváření spokojené atmosféry v kolektivu dětí.

4.4. Se zařízením ŠD zacházejí děti šetrně, a každou způsobenou škodu či ztrátu ihned nahlásí vychovatelce.

 

5. Pitný režim

Pitný režim ve ŠD je zajištěn pítkem, umístěným v prvním patře budovy školy, kde si děti mohou naplnit lahvičky pitnou vodou.

 

6. Nepřítomnost zaměstnance

6.1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnosti tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.

6.2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující jeden den je řešena zástupem.

 

III. Režim školní družiny

 

 6:30h – 7:40h převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, malování, slovní hry, vyprávění, poslech pohádek

11:40h – 13:00h osobní hygiena, oběd, volná činnost, pobyt na zahradě

13:00h – 15:00h činnost zájmová, aktivity dle týdenního plánu

15:00h – 16:30h osobní hygiena, svačina, rekreační činnost, úklid herny

13:00h – 15:00h každý pátek program zvaný: Aktivní pátek – besedy, přednášky, výtvarné práce, vycházky, soutěže, sportovní turnaje

 

IV. DOKUMENTACE

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

Přehled výchovně vzdělávací práce.

Docházkový sešit na ranní družinu.

Docházkový sešit pro žáky, kteří ŠD nenavštěvují pravidelně.

Notýsek člena školní družiny.

 

 

V Hradci Králové 1. 9. 2019         ředitelka PaeDr. Ilona Hojná

 

vedoucí vychovatelka Soňa Jirková

                                              

vychovatelka Pera Boguschová

 

vychovatelka Jitka Jarkovská